پاورپوینت خلاصه کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدی

پاورپوینت خلاصه کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدی

رفتن به سايت اصلي

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدي،در قالب ppt و در 272 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: سيستم و نگرش سيستميسيستم چيست؟نمونه هايي از سيستم ترکيب سيستمدرونداد Inputفرآيند تبديل (ميانداد) Processبرونداد (ستاده ها) Out putبازخور (بازداد) Feedback محيط سيستم طبقه بندي سيستم ها الف: سيستم هاي اصلي و فرعي ب: تقسيم سيستم ها به باز و بسته خواص سيستم هاي باز1- کليت و جامعيت وجودی   2- سلسله مراتبطبقه بندي سلسله مراتبي بولدينگ به صورت زير است:سطح بافت ها سطح سيستم هاي ديناميک ساده يا ساعت گونه ها سطح سيستم هاي سايبرنتيکسطح سيستم هاي باز سطح نباتات سطح حيوانسطح انسان سطح سيستم هاي اجتماعي سطح سيستم هاي نمادين 3- همبستگی بين اجزاء         4- تناسب بين اجزاء                  5- گردش دايره وار 6- خاصيت توليدمثل 7- همپايانی 8- گرايش به فنا 9- گرايش به تکامل10- گرايش به تعادل يا خودنگهداری نظريه عمومي سيستم ها و نگرش سيستمي فصل دوم: تجزيه و تحليل سيستم چيست و تحليل کننده سيستم کيست؟تعريف تجزيه و تحليل سيستمروشprocedureشيوه Methodارتباط بين سيستم، روش و شيوهارتباط مديريت با تجزيه و تحليل سيستم وظايف واحد تجزيه و تحليل سيستمها اهم وظايف واحد تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها فوايد تجزيه و تحليل سيستم هاتحليل کننده سيستم کيست؟از آناليست انتظار مي رودفصل سوم: مراحل تجزيه و تحليل سيستم هاتعريف روش علمیمراحل تجزيه و تحليل سيستم ها (به روش علمی)توضيح و توجيه مشکلايجاد فرضيه هايي درباره مشکل و علل ايجاد آن انتخاب فرضيه اهم جمع آوري اطلاعات درباره فرضيه اهم1- استفاده از کتابخانه 2- کسب اطلاعات از اسناد و مدارک و بایگانی ها و آرشیوها 3- مراجعه به جداول و نمودارهای سازمانی 4- مشاهدهالف) مشاهده مستقیم ب) مشاهده غیرمستقیم ملاحظاتی که بایستی در مشاهده رعایت کردالف) آنالیست بایستی از دخالت دادن نظرات شخصی در مشاهده بکاهد.ب) آنالیست باید مشاهدات خود را بطور منظم ثبت و ضبط کند. ج) برای جبران محدودیت حوزه دید توصیه می شود از چند آنالیست استفاده شود.د) در صورت امکان از وسایلی هم چون فیلم و ضبط صوت هم کمک گرفته می شود.5- تهیه و تنظیم پرسشنامهانواع پرسشنامهالف- پرسشنامه آزاد (چند پرسش که در آن محدودیتی برای پاسخ در نظر گرفته نمی شود) ب- پرسشنامه ثابت (در آن برای سوالات پاسخهای ثابت در نظر گرفته می شود)ملاحظاتی که بایستی در تنظیم پرسشنامه رعایت نمودالف- در مقدمه پرسشنامه آنالیست خود را معرفی و هدف آن راشرح دهد .ب- تمهیدات کافی برای پاسخ دادن در نظر گرفته شود. (مثلاً تمبر و پاکت و …)ج- چون تعدادی به پرسشنامه ها پاسخ نمی دهند، به تعداد بیشتری پرسشنامه تحویل گردد. د- از طرح سوالات گنگ و کلی بپرهیزد.ه- سوالات با درجه درک و فهم پاسخگو همخوانی داشته باشد 6- انجام مصاحبهانواع مصاحبه1- مصاحبه آزاد 2- مصاحبه منظم مهم ترین نکاتی که در مصاحبه بایستی رعایت شود:1- مصاحبه کننده بایستی از هر نوع پیش داوری و اعمال نظر شخصی در طول مصاحبه بپرهیزد. 2- مصاحبه کردن هنری است که مصاحبه گر بایستی ویژگی های لازم آن را داشته باشد.3- مصاحبه گر سعی کند نقطه نظرات و نگرش هایش را در طی مصاحبه ابراز نکند.4- چنانچه مطلبی خلاف میل مصاحبه گر گفته شد، مخالفت خود را ابراز ندارد.5- شرایط مصاحبه برای همه مصاحبه شوندگان یکسان باشد.طبقه بندي اطلاعات مکتسبهروش های طبقه بندی اطلاعات1- استفاده از جدول 2- استفاده از نمودارها محاسن نمودارها1- مقایسه اطلاعات را آسان می کنند.2- چون از علائم در آن ها استفاده می شود، از طولانی شدن کلام جلوگیری می کنند.3- با کمک آن ها بهتر می توان روند تغییرات و تفاوت بین دو یا چند روند را مشاهده کرد.برخی از مهم ترین انواع نمودارهاالف) نمودار خطیب) نمودار میله ای یا ستونی ج) نمودار دایره ای چ) نمودار فضایی ح) نمودار سازمانی تجزيه و تحليل اطلاعات طرق اثبات منطقی در تجزیه و تحلیل اطلاعات :الف) قانون توافق مثبت ب) قانون توافق منفی ج) متد ترکیبی با تغییرات ملازمروش همبستگی در تجزیه و تحلیل اطلاعات انواع همبستگی:1- همبستگی خطی و مستقیم 2- همبستگی خطی و معکوس 3- همبستگی غیرخطی و منحنی اخذ نتيجه نحوه ارائه راه حل نکاتی که در زمینه ارائه راه حل باید رعایت گردند:1- همخوانی راه حل با برنامه های سازمان 2- ارائه چند راه حل بجای یک راه حل 3- مطابقت با قوانین و مقررات 4- قابلیت اعمال 5- تناسب بین هزینه اجرا و منافع حاصل از اجرای طرح 6- مسئولیت اجرا مرحله هفتم: تهیه و تنظیم گزارش مرحله هشتم: اجرا مرحله نهم: آزمایش طرح جدیدمرحله دهم: استقرار طرح جدید روش های استقرار طرح:الف) روش های موازی یا همزمان ب) روش تدریجی یا مرحله ای ج) روش یکباره د) روش آزمایشی مرحله یازدهم: ارزیابی عملکرد فصل چهارم: اصول و مفاهيم کلي سازماندهيسازمان عبارت است ازسازماندهي عبارت است ازمباني سازماندهي  سازمان بر مبناي تعدادسازمان بر مبناي وظيفه (هدف)سازمان بر مبناي نوع عمليات (تخصص) سازمان بر مبناي مشتري (ارباب رجوع)سازمان بر مبناي قلمرو عملياتي (محل جغرافيايي)سازمان بر مبناي قلمرو عملياتيسازمان بر مبناي محصول ( نوع توليد ) سازمان بر مبناي پروژه سازمان ماتريسي سازمان بر مبناي ماتريسسازمان با ساخت آزاد يا ادوهکراسي سازمان يا گروه هاي متداخل يا سازمان حلقوي ساخت سازماني مدولار (ماجولار) ساخت هاي ترکيبي  فصل پنجم: فنون تجزيه و تحليل سيستم هامتداول ترين فنون و تکنيک هايي که آناليست را در زمينه بهبود وضع فعلي و پيشنهاد وضع آتي ياري مي دهند، عبارت اند از بررسي تقسيم کارتعريف جدول تقسيم کار مزاياي تهيه جدول تقسيم کارکسب آگاهي از بار واقعي کار و نحوه توزيع آن در عمل شناخت محلهاي تراکم کار از يک طرف و تراکم نيروي انساني از طرف ديگر آگاهي از تکرارها و تداخل هاي وظيفه اي آگاهي از نحوه اختصاص وقت به هر يک از وظايف و فعاليت ها آگاهي از نحوه تطبيق نوع و ماهيت وظيفه با تخصص کارکنان کسب اطلاع از اوقات اضافي کارکنانآگاهي از تعداد واقعي نيروي انساني مورد نياز ارزشيابي کار کارکنان به دست آوردن مبنايي جهت تعيين حقوق و دستمزد کارکنان مراحل تهيه و تنظيم جدول تقسيم کارانتخاب واحد بررسي تهيه ليست وظايف کارکنان تهيه ليست فعاليت هاي واحد تهيه جدول تقسيم کار براي وضع موجود تجزيه و تحليل جدول تقسيم کار در وضع موجود و کشف نقايص و ايرادات آن تهيه جدول تقسيم کار پيشنهادي بررسي جريان کار بررسي جا و مکان کنترل فرم ها کنترل اسناد و سيستم هاي بايگاني اندازه گيري کار برنامه ريزي شبکه اي (پرت، سي پي ام و پي دي ام)فصل ششم: بررسي جريان کارتعريف نمودار جريان کار استفاده از علايم در نمودارهاي جريان کارعمل يا اقدام بازرسي و کنترلتصميم گيري بايگاني، انبار و نگهداري تاخير يا انتظار غير موجه حرکت يا ارسال (جابجايي)انواع نمودار جريان کارالف- نمودار عمودي يا يک ستونه ب- نمودار افقي يا چند ستونه مراحل بررسي نمودار جريان کارمرحله اول: تعيين کار مورد نظر مرحله دوم: تعيين مراحل کارمرحله سوم: ترسيم نمودار جريان کار در وضع موجود مرحله چهارم: تجزيه و تحليل نمودار مرحله پنجم- تنظيم نمودار پيشنهادي فصل هفتم: بررسي و کنترل فرم هاتعريف فرم انواع فرمالف- طبقه بندي بر حسب قلمرو استفاده ب- طبقه بندي بر حسب کار و وظيفه فرم1- فرم هاي پرسنلي، مثل حکم استخدام 2- فرم هاي مالي، مثل دفتر روزنامه 3- فرم هاي آموزشي، مثل کارنامه دانشجو 4- فرم هاي تدارکي، مثل فرم خريد 5- فرم هاي تعميراتي و نگهداري وسايل ساختمان، مثل برگ بازديد از وسايل موتوري و شناسنامه وسايل ساختمان6- فرم هاي متفرقه مراحل بررسي و کنترل فرممرحله اول- بررسي فرم هاي موجود مرحله دوم- تجزيه و تحليل فرم هاي موجود مرحله سوم- تهيه طرح پيشنهادي براي فرم هاي مورد نياز1-تعيين هدف فرم 2- تعيين عنوان فرم 3- تعيين شماره يا کد فرم 4- نظر خواهي از تکميل کنندگان و استفاده کنندگان فرم 5- تعيين اطلاعاتي که بايد در فرم درج شوند 6- تهيه طرح فرم 7- استفاده آزمايشي از فرم در يک واحد نمونه 8- جرح و تعديل فرم با استفاده موثر از باز خور 9- تهيه فرم نهايي فصل هشتم: بررسي جا و مکان کارتعريف بررسي جا و مکان هدف از بررسي اصول و معيارهاي بررسي و تخصيص جا و مکانمراحل بررسي جا و مکان کارمرحله اول: بررسي جا و مکان کار در وضع موجود مرحله دوم: تجزيه و تحليل طرح جا و مکان کار مرحله سوم: تهيه طرح پيشنهادي جا و مکان کار فصل نهم: سيستم ها و روش هاي بايگانياهميت بايگاني بايگاني چيست؟سند چيست؟پرونده چيست؟آرشيو چيست؟انواع سيستم هاي بايگانيسيستم متمرکز سيستم غيرمتمرکز سيستم نيمه متمرکز (کنترل مرکزي)اصول بايگانيآسان بودن قابليت اجرا قابليت انعطاف دقت و سرعت افراد با صلاحيت نظم اصولي و منطقي روش هاي تنظيم اسنادروش الفبايي روش موضوعي روش شماره اي روش جغرافيايي روش تاريخي روش تلفيقي بررسي سيستم بايگاني فصل دهم: بررسي تکنيک هاي کميروش هاي برنامه ريزي شبکه ايروش ارزيابي و بازنگري برنامه (پرت)علائم مورد استفادهرويداد يا واقعه فعاليت فعاليت عاريه يا فعاليت زمان صفر مراحل روش پرتتعيين هدف مورد نظر تهيه ليست فعاليت ها تعيين رويداد هاي مربوط به شروع و پايان هر فعاليت شماره گذاري رويدادهاترسيم شبکه تحليل زماني شبکهتخمين زمان هر فعاليت  (ta, tm, tb)الف- برآورد خوش بينانه (کمترين زمان حداقل)ب- برآورد بدبينانه (بيشترين زمان يا زمان حداکثر)برآورد زمان محتمل (با احتمال بيشتر)تعيين زمان انتظار براي هر فعاليت تعيين زمان مورد انتظار براي هر فعاليت (TE)تعيين کمترين زمان مورد انتظار براي هر رويداد (TE)تعيين بيشترين زمان مجاز براي هر رويداد (TL)تعيين فرجه يا زمان آزاد (S)تعيين مسير بحراني (CP)تعيين واريانس و احتمال خاتمه پروژه طبق برنامه (a)روش مسير بحراني (سي پي ام) مراحل روش CPMتعيين هدف مورد نظر تهيه ليست فعاليت ها تعيين رويدادهاي قبل , بعد و همزمان با هر فعاليت برآورد زمان انجام هر فعاليت برآورد هزينه عادي و طبيعي براي هر فعاليت برآورد زمان فشرده براي هر فعاليت برآورد هزينه فشرده براي هر فعاليت ترسيم شبکه تعيين مسير بحراني روش ترسيم شبکه بر مبناي فعاليت هاي مورد نياز قبلي يا روش ترسيمي پيش نيازها (پي دي ام)ارتباط بين فعاليت ها فصل يازدهم: کارسنجيمقدمهتعريف کارسنجيفوائد کارسنجيکمک به برنامه ريزي نيروي انساني براي سازمانايجاد امکان کنترل و ارزيابي کار کارکنانکاهش هزينه توليد و قيمت تمام شده کالاارائه سرويس بهتر به مشتريان و ارباب رجوعکمک به برآورد قيمت کالاها يا خدمات و برآورد بودجهبهبود روابط کارافزايش کاراييتسهيل زمانبندي عمليات و برنامه ريزي توليدايجاد مبنايي براي پرداختهاي تشويقي به کارکنانتعيين زمان استاندارد براي انجام کارهاکمک به برنامه ريزي جهت وسايل و تجهيزات مورد نيازاصول کارسنجيپيش نيازهاي کارسنجيفن بررسي حرکاتمراحل بررسي حرکات:انتخاب کار مورد نظرانتخاب فردي که در نظر است کارش مورد بررسي قرار گيرد.بررسي حرکات فرد در حين انجام کار, به دفعات و ثبت آن هاتعيين زمان حرکت هر يک از حرکاتتجزيه و تحليل حرکات انجام شده با طرح سوالاتي درباره چرايي، چگونگي و توالي حرکت هاحذف، ترکيب و تغيير حرکات در صورت لزومتعيين حرکات مورد نيازروش هاي کارسنجي:روش استفاده از سوابق گذشتهروش گزارش گيريروش نمونه گيريروش زمان سنجيروش عناصر از پيش تعيين شدهروش هاي اندازه گيري کار:الف) روش استفاده از سوابق گذشته مراحل روش استفاده از سوابق گذشتهب) روش گزارش گيريمراحل روش گزارش گيري:تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيريتوجيه کارکنان در مورد روش گزارش گيري و جلب همکاران آنانتهيه فرم هاي مربوط به جمع آوري اطلاعات (ليست وظايف)توزيع فرم ها و جمع آوري آن ها پس از تکميلاستخراج اطلاعات از فرم هاتعيين واحد زمان انجام کار با توجه به نوع و ماهيت کارتعيين حجم کار انجام شده در واحد زماني منتخبمحاسبه واحد زمان کار، تعديل و تصحيح آن و انتخاب استاندارد نهاييج) روش نمونه گيريمراحل روش نمونه گيري عبارت اند از:تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيري آماده سازي وسايل کارمشاهده کار به طور تصادفي و به دفعات مکرر ثبت نتايج مشاهداتتقسيم نتايج حاصل شده, بر تعداد دفعات مشاهدهتعديل و تصحيح رقم بدست آمده به منظور نزديک کردن آن به واقعيت (با توجه به درصدهاي مربوط به اضافات مجاز)تعيين استاندارد نهاييد) روش عناصر از پيش تعيين شدهمراحل روش عناصر از پيش تعيين شده:تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيري مشاهده عمليات و حرکات اصلي لازم براي انجام کار حذف حرکات زائد و ساده سازي روشتعيين زمان انجام حرکات مورد نياز از جداول مربوطهتعديل زمان با در نظر گرفتن اضافات مجازتعيين استاندارد نهايي انجام کاره) روش زمان سنجيمراحل روش زمان سنجي:تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيري تقسيم کار به اجزاساده سازي و بهتر سازي روش انجام کار هر يک از اجزاء کارآموزش روش کار به افرادي که قرار است کارشان اندازه گيري شودجلب اعتماد و همکاري افراد براي کارسنجياندازه گيري زمان انجام هر يک از اجزا و ثبت آن هاتعيين زمان نرمال انجام کار (NT)محاسبه اضافات مجاز (A) تعديل زمان به دست آمده و تعيين استاندارد نهايي انجام کار با استفاده از فرمول زير

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

 • تحقیق اجاره اهرمی

  تحقیق اجاره اهرمی اجاره اهرمی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق اجاره اهرمیقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 8بخشی از متن تحقیق:اجاره اهرمی : اجاره اهرمی در واقع شکل نسبتاً پیچیده ای از اجاره سرمایه ای می باشد…

 • تحقيق تورم در اقتصاد اسلامی

  اقتصاد,تحقيق,تورم,دانلود تحقيق,كار تحقيقي دانلود تحقيق تورم در اقتصاد اسلامی دانلود فایل مقدمهتورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می‌دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت‌ها در هر سال بسیار…

 • اثر سیاست های دولت ها بر صنعت سرمایه گذاری مخاطره آمیز کشورها

  اثر سیاست های دولت ها بر صنعت سرمایه گذاری مخاطره آمیز کشورها,تعریف سرمایه گذاری مخاطره آمیز,سرمایه گذاری مخاطره آمیز pdf,سرمایه گذاری مخاطره آمیز در ایران,صنعت سرمایه گذاری مخاطره آمیز کشورها دانلود اثر سیاست های دولت ها بر صنعت سرمایه گذاری…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان پارس آباد (واقع در استان اردبیل)

  استان اردبیل,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان پارس آباد,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان پارس آباد دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان پارس آباد (واقع در استان اردبیل) دانلود…

 • پاورپوینت بیماری هلو

  بیماری هلو,پاورپوینت آماده کشاورزی بیماری هلو,پاورپوینت بیماری هلو,تحقیق بیماری هلو,دانلود power point بیماری هلو,دانلود پاورپوینت بیماری هلو,دانلود پاورپوینت در مورد بیماری هلو,دانلود تحقیق بیماری هلو,دانلود رایگان پاورپوینت بیماری هلو,رایگ پاورپوینت بیماری هلو رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت بیماری هلوقالب…

 • پاورپوینت با موضوع روانشناسي زن

  پاورپوینت با موضوع روانشناسي زن رازهای روانشناسی زنان رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع روانشناسي زن ،در قالب ppt و در 37 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:روان شناسي زن در بردارند موضوع ها و مطالب گوناگوني است…

 • تحقیق مدیریت و ارتباطات

  تحقیق,مدیریت,وارتباطات تحقیق مدیریت و ارتباطات رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مدیریت وارتباطات،در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چكيدهمقدمهارتباط انواع ارتباطات ضرورت برقراري ارتباط در مديريتارتباطات در سازمانروش‌هاي بهبود ارتباطاتموانع موجود بر سر راه ارتباطات اثربخش نتيجه گيري مراجع…

 • تحقیق نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور

  تحقیق نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشور رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی كشورقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 9بخشی از متن تحقیق:نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی…

 • پاورپوینت تغذيه در دوران بارداري

  پاورپوینت تغذيه در دوران بارداري تغذيه در دوران بارداري رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تغذيه در دوران بارداري،در قالب ppt و در 43 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهبخش اول:توصيه‌های تغذيه‌ای پيش از بارداريبخش دوم:نيازهای تغذيه‌ای در دوران حاملگیبخش…

 • تحقیق اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی

  تحقیق اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق اقتصاد سياسی جمهوری اسلامیقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 101بخشی از متن تحقیق:اقتصاد سياسی جمهوری اسلامیقسمت اول: بحران بيکاریبا توجه به روند رو…

 • پاورپوینت دوره های عمده و کلی شهر نشینی در ایران

  پاورپوینت دوره های عمده و کلی شهر سازی در ایران,پاورپوینت شهر نشینی در دوران اسلامی,سه دوره ی عمده و کلی شهر سازی ایران,شهر در دوران معاصر: مقارن با تحولاتی جهانی,شهر نشینی در دوران اسلامی,شهر نشینی قبل از اسلام,عوامل مشخصه شهر…

 • پاورپوینت اولترافیلتراسیون

  اولترافیلتراسیون pdf,اولترافیلتراسیون تصفیه آب,اولترافیلتراسیون چیست,اولترافیلتراسیون در دیالیز,اولترافیلتراسیون در کلیه,اولترافیلتراسیون شیر,غشاهای اولترافیلتراسیون,غشای اولترافیلتراسیون پاورپوینت اولترافیلتراسیون رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اولترافیلتراسیون،در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:مقدمه :هدف اصلي اين تحقيق بررسي اثر…

 • گزارش کارآموزی در پروژه ساختمانی

  گزارش کارآموزی در پروژه ساختمانی گزارش کارآموزی ساختمان رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی در پروژه ساختمانی،در قالب word و در 55 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه ای بر روش های ساخت در ایرانمقایسه فنی انواع اسکلت ساختماناسکلت فلزیانواع پروفیل…

 • تحقیق مراحل حسابداری پیمانکاری

  پروژه حسابداری شرکت پیمانکاری,حسابداری پیمانکاری,حسابداری پیمانکاری pdf,حسابداری پیمانکاری پروژه,حسابداری پیمانکاری ساختمان,حسابداری شرکت های پیمانکاری,حسابداری شرکت های پیمانکاری ساختمانی,کدینگ حسابداری شرکت پیمانکاری دانلود تحقیق مراحل حسابداری پیمانکاری دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد مراحل حسابداری پیمانکاری،در قالب doc و در 99 صفحه، قابل…

 • تحقیق خشونت و ناامني شهري

  پایان نامه پیرامون خشونت و نا امني,پروژه خشونت و نا امني,تحقیق خشونت و نا امني,تحقیق در مورد خشونت و نا امني,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی خشونت و نا امني,دانلود تحقیق خشونت و نا امني,مقاله خشونت و نا امني تحقیق خشونت و ناامني…

 • گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید تامپون واگن

  امکان سنجی تولید تامپون واگن,برآورد هزینه تولید تامپون واگن,دانلود طرح توجیهی تولید تامپون واگن,راه اندازی تولید تامپون واگن,طرح توجیهی تولید تامپون واگن,طرح راه اندازی تولید تامپون و,طرح کسب و کار تولید تامپون واگن,کارآفرینی تولید تامپون واگن دانلود گزارش امکان سنجی…

 • تحقیق بررسی رشد اقتصادي و اشتغال در فرانسه

  تحقیق بررسی رشد اقتصادي و اشتغال در فرانسه بررسی رشد اقتصادي و اشتغال در فرانسه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق بررسی رشد اقتصادي و اشتغال در فرانسهقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 22بخشی از متن تحقیق:خيابانهاي فرانسه…

 • پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

  پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر,پرسشنامه تاکتیکهای حل تعارض پدر و مادر,پرسشنامه تاکتیکهای حل تعارض وا,دانلود پرسشنامه تاکتیکهای حل تعارض پدر و مادر,دانلود رایگان پرسشنامه تاکتیکهای حل تعارض پدر و مادر,مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر…

 • تحقیق نخست وزير فلسطين

  تحقیق نخست وزير فلسطين نخست وزير فلسطين رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق نخست وزير فلسطينقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 16بخشی از متن تحقیق:نخست وزير فلسطينشگفتى هاى سياست در فلسطين كامل شد وقتى كه زمام امور اين…

 • پاورپوینت نکات مهم برای تغذیه وزشکاران

  پاورپوینت نکات مهم برای تغذیه وزشکاران رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع نکات مهم برای تغذیه وزشکاران،در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:نکات قابل توجه در رژیم غذایی ورزشکارکربوهیدرات ها (CHO) هضم و جذب کربوهیدرات…

 • تحقيق درایو یا کنورتور فرکانس و یا کنترل کننده دور موتور

  تحقيق برق و الكترونيك,تحقيق درایو یا کنورتور فرکانس و یا کنترل کننده دور موتور,دانلود تحقيق,درايو,دور موتور,فركانس,فركانس ايران,كار تحقيقي برق و الكترونيك,كنترل كننده,كنترل كننده دور موتور,كنورتور فركانس دانلود تحقيق درایو یا کنورتور فرکانس و یا کنترل کننده دور موتور دانلود فایل…

 • پاورپوینت ساخت توربین های برق آبی

  پاورپوینت ساخت توربین های برق آبی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع ساخت توربین های برق آبی،در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:گزارش پروژه های اجرا شده:چهار واحد توربین 250 مگاواتی توسعه مسجد سلیمانچهار واحد…

 • تحقیق نظام دیوانی در عهد سلجوقیان

  پروژه نظام دیوانی در عهد سلجوقیان,تحقیق در مورد نظام دیوانی در عهد سلجوقیان,دانلود تحقیق نظام دیوانی در عهد سلجوقیان,دانلود رایگان تحقیق نظام دیوانی در عهد سلجوقیان,مقاله در مورد نظا,مقاله نظام دیوانی در عهد سلجوقیان,نظام دیوانی در عهد سلجوقیان تحقیق نظام…

 • پاورپوینت اجرای مدل شبکه عصبی مصنوعی در نرم افزار متلب

  جزوه آموزشی شبکه عصبی مصنوعی,جزوه شبکه عصبی مصنوعی,شبکه عصبی,شبکه عصبی در متلب,شبکه عصبی عمیق,شبکه عصبی کانولوشن,شبکه عصبی مصنوعی,شبکه عصبی مصنوعی pdf,شبکه عصبی مصنوعی آموزش,شبکه عصبی مصنوعی در متلب دانلود پاورپوینت اجرای مدل شبکه عصبی مصنوعی در نرم افزار متلب دانلود…

 • پاورپوینت کاربرد آمار در مدیریت و تعاریف آن

  آمار در مدیریت,آمار در مدیریت 2,آمار در مدیریت بازرگانی,آمار کاربردی در مدیریت,پاورپوینت آمار در مدیریت,تحقیق آمار در مدیریت,کاربرد آمار در مدیریت,کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی,کتاب آمار در مدیریت,مقاله آمار در مدیریت,نقش آمار در مدیریت دانلود پاورپوینت کاربرد آمار در مدیریت…

 • جزوه فارسي عمومي

  جزوه فارسي عمومي فارسي عمومي رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه فارسی عمومی،در قالب word و در 101 صفحه، قابل ویرایش، شامل:در نعت خاتم النبيين عليه الصلوة و السلام (شرفنامه نظامي)آينه سكندر (ديوان حافظ)سخن خداي با بنده (اسرار التوحيد)هواي ناي…

 • تحقیق سوخت هسته ای

  انواع سوخت هسته ای,پایان نامه سوخت هسته ای,تحقیق در مورد سوخت هسته ای,تحقیق سوخت هسته ای,سوخت هسته ای,سوخت هسته ای چیست,سوخت هسته ای فضاپیما,سوخت هسته ای فضاپیما چیست,فواید سوخت هسته ای,مقاله سوخت هسته ای دانلود تحقیق سوخت هسته ای دانلود…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب بلورشناسی نوری حسین پروین

  پاورپوینت خلاصه کتاب بلورشناسی نوری حسین پروین رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب بلورشناسی نوری حسین پروین،در قالب ppt و در 198 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:گفتار اول: نورگفتار دوم:شکست نورگفتار سوم: بلورهای یک محوری و دومحوریگفتار چهارم: میکروسکوپ…

 • پاورپوینت روش های آشنایی و آموزش های قبل و بعد ازدواج

  پاورپوینت روش های آشنایی و آموزش های قبل و بعد ازدواج روشهای آشنایی در ازدواج رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع روش های آشنایی و آموزش های قبل و بعد ازدواج،در قالب ppt و در 77 اسلاید، قابل…

 • تحقیق ويژگي هاي پرتو X پرتونگاري

  تحقیق ويژگي هاي پرتو X پرتونگاري ويژگيهاي پرتو X پرتونگاري رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ويژگي هاي پرتو X  پرتونگاري،در قالب  word و در 95 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه   تابش الكترومغناطيس   طيف پيوسته   طيف ويژه  جذب    فيلترها    عبوري    فرودي …

 • تحقیق وضعیت آموزش و پرورش در ايران

  تحقیق وضعیت آموزش و پرورش در ايران تحقیق مشكلات وضعیت آموزش و پرورش در ايران رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق وضعیت آموزش و پرورش در ايرانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 30بخشی از متن تحقیق:آموزش و پرورش…

 • مقاله ترجمه شده طراحی شبکه دوطرفه پایدار استوار تحت عدم قطعیت

  مقاله ترجمه شده طراحی شبکه دوطرفه پایدار استوار تحت عدم قطعیت مقاله ترجمه شده رشته مهندسی صنایع رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله ترجمه شده با موضوع طراحی شبکه دوطرفه پایدار استوار تحت عدم قطعیت (به همراه مقاله اصلی)، در…

 • طرح توجیهی پرورش بوقلمون گوشتي اتوماتیک 10 هزار قطعه ای

  امکان سنجی پرورش بوقلمون,برآورد هزینه پرورش بوقلمون,دانلود طرح توجیهی پرورش بوقلمون,راه اندازی پرورش بوقلمون,طرح پرورش بوقلمون,طرح توجیهی پرورش بوقلمون,طرح راه اندازی پرورش بوقلمون,کارآفرینی راه اندازی پرورش بوقلمون,کسب و کار پرورش بوقلمون دانلود طرح توجیهی پرورش بوقلمون گوشتي اتوماتیک 10 هزار…

 • پاورپوینت امنیت شبکه های سازمانی

  آشنایی با امنیت شبکه,آموزش مدیران شبکه,امن سازی سرورها,امنیت شبکه,امنیت شبکه سازمان,انواع تهدیدهای شبکه,پاورپوینت آشنایی با امنیت شبکه,پاورپوینت امنیت شبکه,تحقیق امنیت شبکه,شبکه کامپیوتری بی سیم,طراحی امن شبکه,مقاله ام,منابع تهدیدهای شبکه دانلود پاورپوینت امنیت شبکه های سازمانی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پاورپوینت تجزيه و تحليل قطعه برنامه هاي زبان اسمبلي Z80

  آموزش زبان اسمبلی,اموزش زبان اسمبلی,برنامه به زبان اسمبلی,چند نمونه برنامه اسمبلی,دستورات زبان اسمبلی,زبان ماشین و اسمبلی,کاربرد زبان اسمبلی,نمونه برنامه های اسمبلی پاورپوینت تجزيه و تحليل قطعه برنامه هاي زبان اسمبلي Z80 رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت تجزيه و تحليل…