تحقیق تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري

تحقیق تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري
تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداريقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 89 بخشی از متن تحقیق:چكيده :اين
مقاله پيرامون چگونگي استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هايي را عنوان
نموده است اينكه آيا اين متود بكارگرفته مي شود يا خير و به موضوع تغيير
اجباري حسابداري نيز پرداخته است و تأثير آن را روي شيوه هاي اندازه گيري و
تشخيص مورد بحث و بررسي قرار داده است موضوع ديگر ياد شده اين است كه آيا
گزارش انگيزه ها و محدوديت ها توام با بزرگي ضررهاي ناشي از نقصان سرقفلي
انتقالي هستند كه به وسيلة شركت هاي كانادايي اجرا كنندة بخش 3062 روي
سرقفلي خريداري شده گزارش شدند . نتايج مان نشان مي دهد شركت ها براي
ضررهاي ناشي از كاهش سرقفلي انتقالي هم زيادتر ارزيابي مي كنند و هم كمتر .
ما همچنين نشان مي دهيم كه هيئت هاي بازرسي مستقل و مجزا از لحاظ مالي ،
براي فرصت طلبي مديريت ممنوعيت هايي قائل مي‌شوند.كليد واژه ها :حسابداري براي سرقفلي ، كاهش يا نقصان در سرقفلي ، هئيت بازرسي ، حاكميت شركت ، تغييرات اجباري حسابداري
در اين مقاله بررسي شده است كه آيا گزارش انگيزه ها و محدوديت ها روي
موقعيت هاي پذيرش شركت ها تأثير مي گذارد و اگر تأثيري دارد اين تأثير
چگونه است .وقتي شركت ها بايد از متود عطف بماسبق استفاده كنند تا
تغيير اجباري حسابداري را بحساب آورند ، موقعيت چگونه است .مهمتر آنكه به
بررسي گزارش انگيزه ها و محدوديت هاي توام با بزرگي ضررهاي ناشي از نقصان
سرقفلي انتقالي مي پردازيم كه به وسيلة شركت هاي كانادايي گزارش شده است . اين شركت ها از استانداردهاي اصلاح شدة سرقفلي خريداري شده پيروي كردند .از
سال 2002، گرچه استانداردي به طور مشترك تهيه شد و اجرا گرديد SFAS 142 در
ايالت متحده ، بخش 3062سازمان كانادايي كتابچة حسابداران صاحب امتياز در
كانادا ) اما شركت هاي كانادايي و امريكايي بايد (a) كاهش ارزش سرقفلي را
متوقف كنند و (b) تست نقصان دو مرحله اي روي سرقفلي هر سال را در تاريخ
معيني در يك روز انجام دهند همچنين در استاندارد ، تأكيد شده شركت ها بايد
ضررهاي ناشي از نقصان تشخيص داده نشدة موجود را بصورت اثر انباشتي تغيير در
اصل حسابداري تشخيص دهند. محتواي كتب كانادايي فرصت بي نظيري را فراهم مي كنند تا بررسي كنند آيا چنين موقعيت حسابداري مهم است يا خير .برعكس
SFAS142 ، كه متود اثر انباشتي را ملزم مي سازد ، بخش 3062 تأكيد مي كند
كه متود عطف بماسبق براي بحساب آوردن تغيير در سياست حسابداري به كار رود (
يعني پذيرش ، حذف حساب ها باعث باز نگه داشتن عايدي هاي محفوظ مي شود به
جاي آنكه درآمد خالص مطرح گردد)آگاهي از موقعيت هاي گزارش مديران در
محتواي تشخيص سهم متعارفي مهم است چون استفاده از متود عطف به ماسبق در سال
هاي آينده افزايش خواهد يافت : درماه مه 2005 ؛SFAS 154 , FASB را
صادر كرد . تغييرات حسابداري اصلاحات خطا كه استفاده از متود عطف بماسبق
براي به حساب آوردن تغييرات در اصول حسابداري ، براي سال هاي مالي آغازين
در 15 دسامبر 2005 يا پس از آن الزامي است .ما روي پذيرش SFAS142 / بخش
3062 تأكيد مي كنيم و براي اين انتخاب چندين دليل وجود دارد اولاً پيرامون
اين موضوع ، بحث و جدال هايي برپاست چون آن جايگاه قابل توجهي را براي
تغبير مديريت ، قضاوت و تمايل ( انحراف ) هم در زمان پيدا شدن و هم در دوره
هاي آينده به جا مي گذارد و به برآوردهاي غير قابل بررسي ارزش شركت و
سرقفلي موجودش نياز دارد . همچنين SFAS142 ./ بخش 3062 يك محيط مناسب
براي تست زمينة فرصت طلبي مديريتي است با توجه به تشخيص اثر انباشتي
تغييرات حسابداري اجباري مطابق با متود عطف بماسبق . ثانياً گرچه تشخيص
سهم متعارفي ؛ به مديران فرصت مي دهد تا عايدهاي عملياتي آينده را با به
حداكثر رساندن ضرر اوليه حفظ كنند ، اما آنها بايد اثر منفي ضررهاي ناشي از
كاهش را روي كيفيت ترازنامه‌اشان و روي انتظارات جريان نقدي آينده شركت
كنندگان بازار در نظر بگيرند . بنابراين آشكار نيست كدام يك از انگيزه ها
مستولي مي شوند . ثالثاً تصميمات بر اساس پذيرش استانداردهاي جديد
اتخاذ مي شود واحتمالاً بيشتر از يك دورة‌حسابداري را تحت تأثير قرار مي
دهند . با ارائه مجموعة‌ثابتي از نقصان هاي موجود روي يك افق محدود و معين ،
پذيرش حذف حساب ها مي تواند به صورت شيوه هاي چاره انديشي احتمالي (
بازدارنده ها) براي مديريت عايدي هاي بالقوه آينده مشاهده شود . چون آگاهي
(‌ارزيابي بالا ) از ضررناشي از نقصان انتقالي ، جايگاهي را براي ضررهاي
ناشي از نقصان ياكاهش سالانة متعاقب مهمتر به جاي مي گذارد ، نهايتاً پذيرش
بخش 3062 / SFAS142 ، آستانة كاهش را پايين آورده و تشخيص ضررهاي كاهش
بزرگ را امكان پذير مي سازد . در مقاله اي ، (2006)Weber , Beatty نشان
مي دهند كه موقعيت هاي پذيرش SFAS142 به صورت قراردادي و با انگيزه هاي
بازاري در خصوص تبادل بين زمان و تشخيص دادن ويژة صورتحساب در آمد در
ايالات متحده توأم مي باشند. اين مقاله حداقل از لحاظ 2 جنبة اصلي با مقالة weber , Beaty فرق مي كند .
اولاً مطالعه ما به بررسي موقعيت هاي پذيرشي پرداخته كه در اين موقعيت ها
شركت ها به جاي متود اثر انباشتي ، بايد از متود عطف بماسبق استفاده كنند .
شاهد تحربي و روايتي بيان مي كند كه هر دو متود اجرا ، به طور متفاوت
دريافت مي شوند حتي اگر هيچكدام اثري روي عايدهاي بالاي خط نداشته باشند
مطابق با نظرية (2003)Karleff ، متود عطف بماسبق ، ميتواند از عهدة خنثي
كردن اثر به خوبي برآيد و به رويدادهاي منفي نيز توجه مي كند چون آنها در
گذشته مدفون مي شوند در صورتحساب درآمخد ظاهر نمي شوند . واين برعكس متود
اثر انباشتي است بنابراين ، بررسي صورتحساب درآمد براي گزارش رويدادهاي
منفي مفيد بوده و مزيت هايي به همراه دارد . با توجه به اين ايده
(1992)Hoskin , Gujarthi , (1995) Lilien , Haw , Balsam نشان مي دهند كه
وقتي موقعيت بين اثرانباشتي و متود عطف بماسبق را بر مي گزينند تا تغييرات
حسابداري ، را به حساب آورند ، مديران تمايل دارند تا متود اثر انباشتي
راانتخاب كنند واين موقعي است كه اثر تغيير ، افزاينده درآمد است . برعكس ،
آنها وقتي متود عطف بماسبق را ترجيح مي دهند كه اثر انباشتي تغيير ،
كاهندة درآمد باشد . تشخيص سهم متعارفي نيز براي شركت ها فرصتي را فراهم
آورده تا وقتي اثر تغيير را در سياست حسابداري در عايدهاي سه ماهه اشان فاش
مي كنند، كمتر به آينده ارتباط داشته باشد . نزديك به 50% شركت هاي نمونه
امان تست نقصان ناشي از سرقفلي انتقالي را در گزارش هاي عادي هاي سه ماهه
اشان حتي ذكر هم نكردند …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري تحقیق در مورد تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري دانلود تحقیق تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري دانلود رایگان تحقیق تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري پروژه تشخيص سهم متعارفي تغي

 • تحقیق دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل‎

  بین الملل,جایگاه,حقوق جزا,حقوق داخلی,دزدی,دزدی دریایی تحقیق دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل‎ رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل‎،در قالب word و در 65 صفحه، قابل ویرایش، شامل:سابقه ی تاریخی…

 • تحقیق و ارزيابي كاركنان آموزش و پرورش

  تحقیق و ارزيابي كاركنان آموزش و پرورش تحقیق ارزيابي كاركنان آموزش و پرورش رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق و ارزيابي كاركنان آموزش و پرورشقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 9بخشی از متن تحقیق:شناخت استعدادهاي بالقوه كاركنانبنا به…

 • پاورپوینت نظریه متخصصان درباره هوش

  رابطه هوش با سه معیار,نظریه چندعاملی ترستون,نظریه های هوش,نظریه های هوش ppt,نظریه های هوش اخلاقی,نظریه های هوش سازمانی,نظریه های هوش فرهنگی,نظریه های هوش معنوی,نظریه های هوش هیجانی,هوش چیست؟,هوش و استعداد,هوش و رشد پاورپوینت نظریه متخصصان درباره هوش رفتن به سایت…

 • تحقيق تاثیر انقلاب ایران در بیداری اسلامی

  تاثیر انقلاب اسلامی,تحقيق تاثیر انقلاب ایران در بیداری اسلامی,تحقيق علوم سياسي,تحقیق انقلاب اسلامی ایران,تحقیق انقلاب ايران,تحقیق بيداري اسلامي,تحقیق تاثير انقلاب اسلامي,دانلود تحقيق علوم سیاسی,كار تحقيقي علوم سياسي,مقاله تاثیر انقلاب اسلامی دانلود تحقيق تاثیر انقلاب ایران در بیداری اسلامی دانلود فایل…

 • تحقیق موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، هماهنگ سازی

  تحقیق موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، هماهنگ سازی موانع تکوین دولت مدرن رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، هماهنگ سازیقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات:…

 • تحقیق فرصتها و تهديدهاي اقتصاد ايران

  پاورپوینت تهديدهاي اقتصاد ا,پاورپوینت فرصتهای اقتصاد ايران,تحقیق تهديدهاي اقتصاد ايران,تحقیق فرصتهای اقتصاد ايران,تهديدهاي اقتصاد ايران,فرصتها و تهديدهاي اقتصاد ايران,فرصتهای اقتصاد ايران,مقاله تهديدهاي اقتصاد ايران,مقاله فرصتهای اقتصاد ايران تحقیق فرصتها و تهديدهاي اقتصاد ايران رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • پاورپوینت اوراق مشارکت

  اوراق مشارکت,اوراق مشارکت بانک مرکزی,اوراق مشارکت بانک مسکن,اوراق مشارکت چیست,پاورپوینت اوراق مشارکت,پاورپوینت در مورد اوراق مشارکت,پاورپوینت درباره اوراق مشارکت,تحقیق اوراق مشارکت,تحقیق در مورد اوراق مشارکت,مقاله اوراق مشارکت دانلود پاورپوینت اوراق مشارکت دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد اوراق مشارکت،در قالب…

 • پاورپوینت کتاب مدیریت تولید تالیف بابک کاظمی دانشگاه

  پاورپوی,جزو مدیریت تولید,خلاصه کتاب مدیریت تولید,دانشگاه ,دانلود جزو مدیریت تولید,دانلود خلاصه کتاب مدیریت تولید,دانلود رایگان جزو مدیریت تولید,دانلود رایگان خلاصه کتاب مدیریت تولید,دانلود کتاب مدیریت تولید,رشته مدیریت,مدیریت تولید پاورپوینت کتاب مدیریت تولید تالیف بابک کاظمی دانشگاه رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت توازی (علائم و قراردادها)

  اثبات اصل توازی,اصل توازی,اصل توازی هیلبرت,تعریف خطوط موازی,توازی و تعامد,خط موازی,خط موازی چیست,دو خط موازی در ریاضی پاورپوینت توازی (علائم و قراردادها) رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت توازی (علائم و قراردادها)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 19فهرست مطالب:خطوط موازی و خطوط…

 • آزمون ریون بزرگسالان

  آزمون,اسلاید,بزرگسالان,پاورپوینت,ریون دانلود آزمون ریون بزرگسالان دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد آزمون ریون بزرگسالان،در قالب ppt و در 84 اسلاید، قابل ویرایش.   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: آزمون ریون بزرگسالان پاورپوینت اسلاید

 • پرسشنامه باورهای خودابرازی

  پرسش نامه خودابرازی,پرسش نامه خودابرازی رایگان,پرسشنامه آماده خودابرازی,پرسشنامه خودابرازی,پرسشنامه خودابرازی رایگان,دانلود پرسش نامه خودابرازی,دانلود پرسشنامه آماده خودابرازی,دانلود پرسشنامه خودابرازی,دانلود پرسشنامه خودابرازی رایگان دانلود پرسشنامه باورهای خودابرازی دانلود فایل دانلود پرسشنامه باورهای خودابرازی،در قالب pdf و در 5 صفحه.این فایل شامل…

 • پاورپوینت اعتیاد به الکل و مواد مخدر و راه های درمان آن

  پاورپوینت اعتیاد به الکل و مواد مخدر و راه های درمان آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع اعتیاد به الکل و مواد مخدر و راه های درمان آن،در قالب pptx و در 185 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بخش…

 • پرسشنامه بررسی تأثیرات به کارگیری و استقرار عملی دولت الکترونیک بر مهارت ها و توانمندی های کارکنان

  پرسشنامه آماده دولت الکترونیک,پرسشنامه در مورد دولت الکترونیک,پرسشنامه دولت الکترونیک,پرسشنامه دولت الکترونیکی,دانلود پرسشنامه استاندارد دولت الکترونیک,دانلود پرسشنامه دولت الکترونیک,دانلود رایگان پرسشنامه دولت الکترونیک دانلود پرسشنامه بررسی تأثیرات به کارگیری و استقرار عملی دولت الکترونیک بر مهارت ها و توانمندی های…

 • تحقیق راه هاى اثبات نبوت

  تحقیق راه هاى اثبات نبوت راه هاى اثبات نبوت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع راه هاى اثبات نبوت،در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:بحث ما درباره نبوت است كه به يك اعتبار دومين…

 • تحقیق دهستان زريبار

  پایان نامه دهستان زريبار,پروژه در مورد دهستان زريبار,پروژه دهستان زريبار,تحقیق آماده در مو,تحقیق در مورد دهستان زريبار,دانلود تحقیق دهستان زريبار,دانلود رایگان تحقیق دهستان زريبار,دهستان زريبار,مقاله در مورد دهستان زريبار,مقاله دهستان زريبار تحقیق دهستان زريبار رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • پاورپوینت يولاف

  پاورپوینت يولاف قیمت یولاف رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع يولاف،در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:یولاف Avena sativa/Oatویژگی های گیاه شناسی یولافزراعت یولافخوراک استارترپرورش تلیسه های جایگزین شونده پرورش گله پرواری یولاف فرآیند سازی…

 • پاورپوینت روان شناسی تجربی

  پایان نامه روانشناسی تجربی,جزوه روانشناسی تجربی,روانشناسی تجربی,روانشناسی تجربی آزمایش,روانشناسی تجربی ,روانشناسی تجربی حمزه گنجی,روانشناسی تجربی دکتر گنجی,روانشناسی تجربی کاربرد,کتاب روانشناسی تجربی دانلود پاورپوینت روان شناسی تجربی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع روان شناسی تجربی،در قالب ppt و در 126…

 • پاورپوینت ازدواج و تحکیم بنیان خانواده

  پاورپوینت ازدواج و تحکیم بنیان خانواده شرط ازدواج رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع ازدواج و تحکیم بنیان خانواده،در قالب ppt و در 55 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مراحل ازدواجآشنایی چیست؟مهم ترین شیوه های آشناییجذابیتمنابع جذابیتنظریه های آشناییفواید آشناییمحدودیت…

 • پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران1

  تاریخ ادبیات1,تحقیق تاریخ ادبیات 1,خلاصه کتاب تاریخ ادبیات1,دانلود تاریخ ادبیات1 پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران1 رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تاریخ ادبیات ایران1،در قالب ppt و در 166 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:ادب به همة افعال پسنديده‏اي گفته…

 • جزوه دینامیک سیستم های قدرت رشته برق قدرت

  جزوه دینامیک سیستم های قدرت,جزوه دینامیک سیستم های قدرت ارشد,جزوه دینامیک سیستم های قدرت برای کنکور,جزوه دینامیک سیستم های قدرت کنکور,دانلود جزوه دینامیک سیستم های قدرت,دانلود جزوه دینامیک سیستم های قدرت ار,دانلود جزوه دینامیک سیستم های قدرت کنکور جزوه دینامیک…

 • پاورپوینت مدیریت انرژی

  پاورپوینت مدیریت انرژی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت انرژی،در قالب ppt و در 91 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:چرا مديريت انرژي؟ضرورت هاي مديريت انرژي؟اتمام سوخت هاي فسيليگرم شدن زميناصلاح و توسعه تكنولوژي هاي جديد در مديريت انرژياهداف مديريت…

 • تحقیق منابع طبيعي

  تحقیق منابع طبيعي رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع منابع طبيعي،در قالب word و در 10 صفحه، قابل ويرايش، شامل:منابع طبیعیاهمیت و فواید منابع تجدید شوندهبهره برداري نامطلوب از منابع طبيعي تهديدي براي امنيت غذايي كشورچرا جنگل ها…

 • سینمای غرب و هالیوود

  پاورپوینت سینمای غرب,پاورپوینت هالیوود,پایان نامه سینمای غرب,پایان نامه هالیوود,پژوهش سینمای غرب,تحقیق در مورد هالیوود,تحقیق سینمای غرب,تحقیق هالیوود,سینمای غرب,سینمای غرب و مهدویت,مقاله سینمای غرب,مقاله هالیوود,هالیوود,هالیوود و مهدویت دانلود سینمای غرب و هالیوود دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد سینمای غرب و…

 • تحقیق سقف های کرومیت و کوبیاکس

  سقف کرومیت,سقف کرومیت pdf,سقف کرومیت با قالب فلزی,سقف کرومیت چیست,سقف کرومیت در اسکلت بتنی,سقف کرومیت در ایتبس,سقف کرومیت ساختمان,سقف کرومیت عکس,سقف کرومیت کامپوزیت,سقف کوبیاکس,سقف کوبیاکس ایران,سقف کوبیاکس چیست تحقیق سقف های کرومیت و کوبیاکس رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق…

 • پروژه کارآفرینی پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه و غذادهي در پرورش ماهي قزل آلا

  پرورش ماهي قزل آلا,پرورش ماهي قزل آلا در سیستم مدار بسته,پرورش ماهي قزل آلا در منزل,کارآفرینی پرورش ماهي قزل آلا,کارآموزی پرورش ماهي قزل آلا,گزارش پرورش ماهي قزل آلا,گزارش کارآفرینی پرورش ماهي قزل آلا,گزارش کارآموزی پرورش ماهي قزل آلا دانلود پروژه…

 • تحقیق بررسي طرح توليد دو شاخ و پريز صنعتي

  پریز,دوشاخ,صنعتی,طرح تولید تحقیق بررسي طرح توليد دو شاخ و پريز صنعتي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسي طرح توليد دو شاخ و پريز صنعتي ،در قالب word و در 55 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پيشگفتار 1مقدمه 2فصل اول:‌کليات و…

 • پاورپوینت با موضوع تغییر در رفتار سازمانی، موردکاوی شرکت نفتی بریتیش پترولیوم

  ارائه,اسلاید,بریتیش پترولیوم,پاورپوینت,پروژه,تحقیق,تغییر,جزوه,خرید,دانشجویی,دانشگاهی,رفتار,سازمانی,شرکت,فروش,گزارش,مقاله,مهندسی,موردکاوی,موضوع,نفتی دانلود پاورپوینت با موضوع تغییر در رفتار سازمانی، موردکاوی شرکت نفتی بریتیش پترولیوم دانلود فایل پاورپوینت با موضوع تغییر در رفتار سازمانی، موردکاوی شرکت نفتی بریتیش پترولیوم زیبا و کاربردی در 31 اسلاید   من می خواهم این…

 • پاورپوینت درس سیزدهم فارسی دوم ابتدایی

  پاورپوینت درس سیزدهم فارسی دوم ابتدایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درس سیزدهم فارسی دوم ابتدایی،در قالب ppt و در 9 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:هدف این درس:1 جلب توجه دانش آموزان به کشور ایران و جاهای دیدنی…

 • تحقيق اختلالات هویت جنسی

  اختلالات جنسي,اختلالات هويت جنسي,تحقيق علوم اجتماعي,تحقيق هويت جنسي,دانلود تحقيق,كار تحقيقي علوم اجتماعي دانلود تحقيق اختلالات هویت جنسی دانلود فایل «هويت جنسي(Gender Identity)» بازتاب احساس مردانگي يا زنانگي فرد است. هر كودكي تاسن 2-3 سالگي باور محكمي‌در مورد مرد يا زن…

 • نقشه ی بخش های شهرستان راور

  استان کرمان,بخش های شهرستان راور,شیپ فایل بخش های شهرستان راور,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان راور,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان راور,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان راور…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب سازماندهي مواد 1: فهرست نويسي دكتر موسي مجيدي

  پاورپوینت خلاصه کتاب سازماندهي مواد 1: فهرست نويسي دكتر موسي مجيدي رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب سازماندهي مواد 1: فهرست نويسي دكتر موسي مجيدي،در قالب ppt و در 173 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بخش اول:کلیاتبخش دوم:فهرست نويسي، آماده…

 • پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی سوم راهنمایی (تولید مثل)

  انواع تولید مثل,اهمیت تولید مثل,پاورپوینت علوم تجربی سوم راهنمایی,تعریف تولید مثل,تولید مثل جنسی در جانوران,تولید مثل جنسی در گیاهان گلدار,تولید مثل در انسان,دانلود پاورپوینت علوم تجر,علوم تجربی سوم راهنمایی,علوم تجربی سوم راهنمایی تولید مثل دانلود پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی…

 • پاورپوینت عوامل موفقیت

  پاورپوینت عوامل موفقیت,تحقیق عوامل موفقیت,عوامل موفقیت,کارآفرینی,کارآفرینی سازمانی پاورپوینت عوامل موفقیت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع عوامل موفقیت،در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:شناسایی عوامل موفقیت عوامل تاثیرگذار محیطی بر روند شکل گیری کارآفرینی انواع مهارت های مورد…

 • تحقیق بررسی شیوع همسرآزاری در بین زنان متاهل

  پایان نامه پیرامون همسر آزاری در بین زنان,پروژه همسر آزاری در بین زنان,تحقیق در مورد همسر آزاری در بین زنان,تحقیق روانشناسی همسر آزاری در بین ز,تحقیق همسر آزاری در بین زنان,دانلود تحقیق همسر آزاری در بین زنان,مقاله همسر آزاری در…

 • تحقیق جنگل

  جنگل,جنگل آمازون,جنگل کوه آلپ,جنگلهای شمالی تحقیق جنگل رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع جنگل،در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش، شامل:جنگل کوههای آلپ در سوئیسجنگل آمازون در برزیلنوعی از جنگل در ایفاتی ماداگاسکاربوم شناسی جنگلهاتخریب جنگلهانمونه‌های جنگلجنگلهای بارانی…